Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné pro E-shop www.detec.cz

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky

 • platí pro veškeré obchodní případy mezi společností Detec, IČ 60278412, se sídlem v Tisé č.p. 175, a jejími obchodními partnery, zákazníky, (kupujícími, objednateli), dále označovaní jen „odběratelé".

  • jsou nedílnou součástí a řídí se jimi každá smlouva, v níž společnost Detec vystupuje jako prodávající nebo zhotovitel.

  • se vztahují na všechny odběry zboží dodávaného na trh společností Detec, upravují podmínky dodávek zboží a produktů (dále   pro stručnost jen „produkty"), které odběratel, ať již jako kupující či objednatel odebírá od společnosti Detec pro účely dalšího prodeje, převod užívacích práv třetím stranám nebo pro jakýkoliv jiný účel.

  • jsou omezeny jen tehdy, pokud zvláštní písemná smlouva společnosti Detec s odběratelem upravuje některou otázku jinak.

Pokud odběratel produkty dále prodává, vystupuje při prodeji třetím subjektům jako samostatný podnikatel, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. To však nijak neznamená, že by byl oprávněn použít své obchodní jméno na místo obchodního jména společnosti Detec, zejména pokud je obchodní jméno užito na označení dodávaných produktů; tento zákaz zahrnuje i případy, kdy by došlo i jen k potlačení obchodního jména  či obchodního označení společnosti Detec nebo by mohlo být vadně chápáno běžným spotřebitelem, v rozporu s určením společnosti Detec

Odběratel je zavázán vždy plně respektovat použité ochranné známky a jiná označení společnosti Detec a není oprávněn taková označení zaměnit, pozměnit či nahradit jakýmkoliv jiným ani jakkoliv měnit jejich význam.

Společnost Detec považuje za samozřejmé, že nebude zveřejňovat a poskytovat třetím osobám informace, které byly získány v souvislosti s obchodem s odběratelem. Odběratel je naproti tomu zavázán neposkytovat a nezveřejňovat žádné informace, které od společnosti Detec získal a které by mohly společnost Detec poškodit, zejména poškodit její postavení na trhu.

 

II. Jakost zboží, vlastnosti produktů

 • Společnost Detec dodává pouze produkty, které jakostí (kvalitou, spolehlivostí, funkčností) snesou nejpřísnější měřítka.

 • Společnost Detec zaručuje, že jí dodávané produkty vyhovují požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zák. č. 22/1997 Sb.    o technických požadavcích na výrobky, příslušnými normami ČSN, atd.; společnost Detec respektuje i směrnice a direktivy Evropské unie.

 • Tedy je samozřejmé, že takovéto vlastnosti (jakost) budou mít i produkty dodané odběrateli.

 

 

III. Uzavírání jednotlivých smluv

 • Produkty lze objednávat výlučně v sídle společnosti na adrese Detec

 • Podnětem k uzavření smlouvy je objednávka odběratele. Objednávka může být učiněna jakoukoliv formou, nevzbuzující pochybnost o svém obsahu (zejména o technické a množstevní specifikaci), tedy písemně nebo spojovou technikou.

 • Smlouva odběratele se společností Detec vzniká okamžikem, kdy společnost Detec potvrdí objednávku odběratele.

 • Potvrzení objednávky společností Detec bude učiněno zásadně písemně. Pak a pouze tehdy platí, že v rozsahu, v jakém společnost Detec objednávku potvrzuje, je uzavřena konkrétní smlouva (kupní smlouva).

 • Pokud odběrateli nebude písemně potvrzena objednávka společností Detec, smlouva nevznikne.

 • V potvrzení objednávky společnost Detec uvede:

-       místo určení,

-       předmět plnění,

-       cenu,

-       lhůtu dodání předmětu plnění (produktů).

 

IV. Nestandardní produkty

 • Odběratel se může se společností Detec dohodnout, že předmětem smlouvy budou nestandardní produkty, (např. produkty zhotovené na zakázku, speciálních funkčních vlastností apod.). Ve smlouvě pak bude ujednáno, jaké vlastnosti a další případné náležitosti bude produkt splňovat; tyto vlastnosti, pokud je odběratel požaduje, uvede odběratel přímo a závazně v objednávce.

 • Dojde-li k uzavření smlouvy na nestandardní produkty, není odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit vyjma z důvodů, kdy u společnosti Detec nastane prodlení s dodáním produktů trvající déle jak 30 dnů a z uzavřené smlouvy vyplývá, že odběratel nebude v takovémto případě nesplnění termínu mít o produkty zájem. O tom však musí odběratel společnost Detec již v objednávce informovat.

 

V. Dodací podmínky

 • Společnost Detec uskuteční dodávku produktů (splní smlouvu) jedním z těchto způsobů: předáním produktů odběrateli v sídle společnosti, předáním produktů veřejnému přepravci s pokynem k přepravě odběrateli nebo do odběratelem určeného místa. Okamžikem předání přechází na odběratele nebezpečí škody na produktech a jejich byť   i nahodilé zkázy.

 • Společnost Detec je oprávněna účtovat balné a přepravné u jednotlivých dílčích dodávek. V těch případech, kdy společnost Detec z výrobně technických důvodů nebude schopna expedovat celou dodávku najednou, bude účtován tento poplatek pouze jedenkrát.

 

 

VI. Cenová ujednání, slevy

 • Veškeré ceny produktů jsou stanoveny dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Vycházejí z katalogových cen společnosti Detec uvedených v platném ceníku k okamžiku potvrzení objednávky. Platnost ceníku končí vydáním nového.

 • Společnost Detec dodá produkty odběrateli za katalogovou cenu nebo katalogovou cenu sníženou o poskytnutou slevu dle směrnic společnosti Detec K takto dohodnuté ceně se připočte daň z přidané hodnoty (DPH) podle platných předpisů; cena bude též uvedena ve faktuře.

 

VII. Vlastnické právo k produktům

 • Produkty dodané společností Detec zůstávají v jejím vlastnictví až do doby, kdy odběratel splní všechny své závazky vůči společnosti Detec, zejména do doby úplného zaplacení ceny (výhrada vlastnictví).

 • Odběratel je oprávněn prodat dodané produkty třetí osobě, odpovídá však společnosti Detec za škodu, vzniklou z tohoto důvodu. K jinému disponování s produkty, které dosud nepřešly do vlastnictví odběratele není oprávněn, zvláště je nemůže zastavit, nebo jimi poskytnout jakékoliv ručení třetím osobám.

 

VIII. Platební podmínky

 • Nebylo-li ujednáno jinak, je odběratel je povinen uhradit cenu produktů předem.

Platba předem se realizuje na základě zálohové (proforma) faktury vystavené společností Detec pro odběratele. Pokud zálohová faktura nebude odběratelem uhrazena v termínu splatnosti, platí že konkrétní smlouva je zrušena na návrh odběratele, který společnost Detec akceptovala a to k prvnímu dni vzniku prodlení se zaplacením.

 • Platba předem se považuje za osvědčenou a společnost Detec postupuje jako v případě zaplacení:

  • pokud odběratel doloží odepsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Detec originálem výpisu ze svého bankovního účtu,

  • pokud odběratel doloží složení příslušné částky v hotovosti na účet společnosti Detec (originálem pokladní stvrzenky).

  • Výjimečně je možno platit cenu v hotovosti, složením příslušné částky v pokladně společnosti Detec nebo úhrada může být uskutečněna dobírkou prostřednictvím dopravce.

  • Pro včasné a řádné zaplacení se však za rozhodný považuje jen den připsání celé částky na účet Detec nebo přímé hotovostní zaplacení v pokladně společnosti.

 

IX. Následky porušení povinností

 • Pokud se odběratel vůči společnosti Detec dostane do prodlení s úhradou ceny dle jakékoliv smlouvy, kterou se společností BURG- SCHLIESSYSTEME s.r.o. uzavřel, má společnost Detec právo požadovat zaplacení všech dosud neuhrazených cen (faktur) i před dobou jejich splatnosti. Současně vzniká společnosti Detec právo od prvního dne prodlení na smluvní pokuty postihující prodlení; tato smluvní pokuta dohodnuta ve výši 0,05 % z dlužné částky denně od počátku prodlení až do zaplacení.

 • Pokud je odběratel v prodlení s placením, má společnost Detec právo vázat dodávku dalších produktů (a to i těch na jejichž dodání je již uzavřena smlouva). O dobu prodlení s placením se prodlužuje dodací lhůta a veškeré důsledky takového zdržení odběratel nese sám, aniž by mu vznikl jakýkoliv nárok na náhradu vůči společnosti Detec Plnění již uzavřených smluv, pozastavených pro prodlení, společnost Detec obnoví až po uhrazení všech splatných pohledávek, včetně jejich příslušenství (úroku z prodlení a smluvní pokuty).

 • Další (nové) objednávky prodlévajícího odběratele společnost Detec zásadně nepotvrdí.

 • V případě prodlení odběratele s placením je Detec oprávněn jednostranně zrušit jakékoliv slevy, odběrní limity a jiné poskytnuté výhody odběrateli, bez možnosti odběratele požadovat jakékoliv náhrady či dovozovat jakoukoliv odpovědnost Detec za vzniklou škodu.

 • V případě prodlení odběratele s placením ceny může společnost Detec, (aniž by byla nucena pouze pozastavit plnění dle předchozích ujednání) od jakékoliv již uzavřené smlouvy odstoupit. Prodlení delší jak 14 dnů je vždy považováno za hrubé porušení smlouvy odběratelem a společnosti Detec zakládá vždy možnost od smlouvy odstoupit, aniž by bylo třeba jakýchkoliv dodatečných výzev či upomínek odběrateli. Stane-li se tak, společnost Detec od smlouvy odstoupí písemným sdělením na adresu odběratele. V tomto případě má společnost Detec právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

 • Odstoupením od smlouvy pro prodlení odběratele není dotčeno právo společnosti Detec na úrok z prodlení a smluvní pokutu a odběratel je povinen úrok z prodlení i smluvní pokutu zaplatit za dobu od počátku prodlení až do odstoupení od smlouvy; ponechá-li si odběratel produkty společnosti Detec, je povinen vedle zaplacení jejich původní ceny zaplatit též úrok i smluvní pokutu ve výši dohodnuté pro prodlení s placením ceny, od počátku prodlení až do zaplacení. Právo na vydání věcí tím není dotčeno. Stejný úrok i smluvní pokutu je odběratel povinen zaplatit společnosti Detec, pokud si odběratel produkty nehodlá ponechat, prodlévá však s jejich vrácením; tato povinnost trvá až do doby, kdy dojde k jejich vrácení. Základ pro výpočet výše úroku a smluvní pokuty tvoří cena, za kterou produkty odběratel od společnosti Detec původně obdržel.

 

 X. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

 • Společnost Detec poskytuje na produkty záruku a to na správnou funkci po dobu 12 měsíců ode dne prodeje. Záruční doba počíná běžet dnem přechodu nebezpečí škody na produktech na odběratele.

 • Detec zaručuje, že produkty:

  • byly před odesláním z výrobního podniku přezkoušeny,

  • budou mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami.

  • Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny:

   • mechanickým poškozením, působením nadměrných teplot, chemikálií, energií a podobných vnějších vlivů, ostatními nahodilými událostmi, dopravou,

   • zásahem nepovolané osoby včetně uživatele a jiným neodborným zásahem, včetně zásahu a opravy provedené jiným, než subjektem k tomu pověřeným společností Detec,

   • poškozením vzniklým použitím pro jiný účel a provoz, než pro jaký je zboží konstruováno.

   • Pokud má produkt výjimečně vady, společnost Detec tyto vady odstraní, přičemž jí náleží právo volby, zda je odstraní formou opravy nebo dodáním náhradního produktu za produkt vadný; vada spočívající v nedostatečném množství dodaného zboží bude odstraněna dodáním chybějícího zboží.

   • Vytknutí vad a uplatnění nároků z vad nutno činit písemnou formou, jinak nebudou považovány za uskutečněné.

   • Společnost Detec se zavazuje oprávněné a řádně uplatněné nároky z vad výše uvedeným způsobem uspokojit přednostně, po jejich oznámení odběratelem, u složitějších, atypických a nestandardních produktů pak pokud možno do 3 týdnů od tohoto okamžiku.

   • V případě, kdy je odstranění vad mimořádně složité a technicky náročné, budou odstraněny nejpozději do 6-ti týdnů od okamžiku jejich vytknutí.

   • Pokud jsou výše uvedeným způsobem vady včas a řádně odstraněny, nepřichází v úvahu možnost uplatňování náhrady škody způsobené těmito vadami odběratelem. Vylučuje se zcela právo na náhradu škody v důsledku dysfunkce produktů v záruční době a případná jiná náhrada škody je vždy omezena na výši ceny dodaných produktů.

   • Z vad obalu nevznikají odběrateli žádné nároky a v tomto směru společnost Detec neposkytuje žádnou záruku, tím však není dotčeno právo odběratele na limitovanou náhradu škody, pokud vznikne vadou obalu zboží. Tato náhrada je však omezena na polovinu výše ceny dodaných produktů.

 

XI. Vyšší moc

 • Společnost Detec neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodání produktů v důsledku vyšší moci (požár, živelná pohroma, hromadné nepokoje, stávka či výluka, opatření státní moci, apod.) Nastane-li takováto situace, společnost Detec bude neprodleně informovat odběratele a má právo bud' prodloužit dodací termín, nebo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv odpovědnosti za škodu vzniklou odběrateli z nesplnění dodávky. Bylo-li poskytnuto plnění odběratelem (zaplacena cena a pod.), společnost Detec bez zbytečného odkladu toto plnění vrátí odběrateli.

 • III. Uzavírání jednotlivých smluv

  • Produkty lze objednávat výlučně v sídle společnosti na adrese Detec

  • Podnětem k uzavření smlouvy je objednávka odběratele. Objednávka může být učiněna jakoukoliv formou, nevzbuzující pochybnost o svém obsahu (zejména o technické a množstevní specifikaci), tedy písemně nebo spojovou technikou.

  • Smlouva odběratele se společností Detec vzniká okamžikem, kdy společnost Detec potvrdí objednávku odběratele.

  • Potvrzení objednávky společností Detec bude učiněno zásadně písemně. Pak a pouze tehdy platí, že v rozsahu, v jakém společnost Detec objednávku potvrzuje, je uzavřena konkrétní smlouva (kupní smlouva).

  • Pokud odběrateli nebude písemně potvrzena objednávka společností Detec, smlouva nevznikne.

  • V potvrzení objednávky společnost Detec uvede:

-       místo určení,

-       předmět plnění,

-       cenu,

-       lhůtu dodání předmětu plnění (produktů).

 

IV. Nestandardní produkty

  • Odběratel se může se společností Detec dohodnout, že předmětem smlouvy budou nestandardní produkty, (např. produkty zhotovené na zakázku, speciálních funkčních vlastností apod.). Ve smlouvě pak bude ujednáno, jaké vlastnosti a další případné náležitosti bude produkt splňovat; tyto vlastnosti, pokud je odběratel požaduje, uvede odběratel přímo a závazně v objednávce.

  • Dojde-li k uzavření smlouvy na nestandardní produkty, není odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit vyjma z důvodů, kdy u společnosti Detec nastane prodlení s dodáním produktů trvající déle jak 30 dnů a z uzavřené smlouvy vyplývá, že odběratel nebude v takovémto případě nesplnění termínu mít o produkty zájem. O tom však musí odběratel společnost Detec již v objednávce informovat.

 

V. Dodací podmínky

  • Společnost Detec uskuteční dodávku produktů (splní smlouvu) jedním z těchto způsobů: předáním produktů odběrateli v sídle společnosti, předáním produktů veřejnému přepravci s pokynem k přepravě odběrateli nebo do odběratelem určeného místa. Okamžikem předání přechází na odběratele nebezpečí škody na produktech a jejich byť i nahodilé zkázy.

  • Společnost Detec je oprávněna účtovat balné a přepravné u jednotlivých dílčích dodávek. V těch případech, kdy společnost Detec z výrobně technických důvodů nebude schopna expedovat celou dodávku najednou, bude účtován tento poplatek pouze jedenkrát.

  • IX. Následky porušení povinností

   • Pokud se odběratel vůči společnosti Detec dostane do prodlení s úhradou ceny dle jakékoliv smlouvy, kterou se společností Detec uzavřel, má společnost Detec právo požadovat zaplacení všech dosud neuhrazených cen (faktur) i před dobou jejich splatnosti. Současně vzniká společnosti Detec právo od prvního dne prodlení na smluvní pokuty postihující prodlení; tato smluvní pokuta dohodnuta ve výši 0,05 % z dlužné částky denně od počátku prodlení až do zaplacení.

   • Pokud je odběratel v prodlení s placením, má společnost Detec právo vázat dodávku dalších produktů (a to i těch na jejichž dodání je již uzavřena smlouva). O dobu prodlení s placením se prodlužuje dodací lhůta a veškeré důsledky takového zdržení odběratel nese sám, aniž by mu vznikl jakýkoliv nárok na náhradu vůči společnosti Detec Plnění již uzavřených smluv, pozastavených pro prodlení, společnost Detec obnoví až po uhrazení všech splatných pohledávek, včetně jejich příslušenství (úroku z prodlení a smluvní pokuty).

   • Další (nové) objednávky prodlévajícího odběratele společnost Detec zásadně nepotvrdí.

   • V případě prodlení odběratele s placením je Detec oprávněn jednostranně zrušit jakékoliv slevy, odběrní limity a jiné poskytnuté výhody odběrateli, bez možnosti odběratele požadovat jakékoliv náhrady či dovozovat jakoukoliv odpovědnost Detec za vzniklou škodu.

   • V případě prodlení odběratele s placením ceny může společnost Detec, (aniž by byla nucena pouze pozastavit plnění dle předchozích ujednání) od jakékoliv již uzavřené smlouvy odstoupit. Prodlení delší jak 14 dnů je vždy považováno za hrubé porušení smlouvy odběratelem a společnosti Detec zakládá vždy možnost od smlouvy odstoupit, aniž by bylo třeba jakýchkoliv dodatečných výzev či upomínek odběrateli. Stane-li se tak, společnost Detec od smlouvy odstoupí písemným sdělením na adresu odběratele. V tomto případě má společnost Detec právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

   • Odstoupením od smlouvy pro prodlení odběratele není dotčeno právo společnosti Detec na úrok z prodlení a smluvní pokutu a odběratel je povinen úrok z prodlení i smluvní pokutu zaplatit za dobu od počátku prodlení až do odstoupení od smlouvy; ponechá-li si odběratel produkty společnosti Detec, je povinen vedle zaplacení jejich původní ceny zaplatit též úrok i smluvní pokutu ve výši dohodnuté pro prodlení s placením ceny, od počátku prodlení až do zaplacení. Právo na vydání věcí tím není dotčeno. Stejný úrok i smluvní pokutu je odběratel povinen zaplatit společnosti Detec, pokud si odběratel produkty nehodlá ponechat, prodlévá však s jejich vrácením; tato povinnost trvá až do doby, kdy dojde k jejich vrácení. Základ pro výpočet výše úroku a smluvní pokuty tvoří cena, za kterou produkty odběratel od společnosti Detec původně obdržel.

 

  • XII. Zvláštní ujednání

   • Odběratel je povinen v průběhu realizace smlouvy bezodkladně písemně informovat společnost Detec o všech změnách údajů, které mohou mít vliv na plnění smlouvy (věcné informace) a její řádnou evidenci, včetně daňové, zejména informovat o změnách obchodního jména, sídla, IČ, DIČ, bankovního spojení. Pokud tak neučiní, odpovídá za škody, které by z tohoto důvodu vznikly, dojde-li k vadnému dodání v důsledku takovéto vady, nese veškeré následky z toho plynoucí odběratel.

   • Ve vztahu k pohledávkám společnosti Detec a odběratele z dodávek produktů (kupní smlouvy, smlouvy o dílo) je vyloučeno jednostranné započtení.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.10.2013